Browsed by
Month: August 2017

การจัดการพลังงานให้องค์กรสามารถทำได้อย่างไรบ้าง?

การจัดการพลังงานให้องค์กรสามารถทำได้อย่างไรบ้าง?

การจัดการพลังงานให้องค์กรสามารถทำได้อย่างไรบ้าง?

หากจะกล่าวถึงการจัดการพลังงาน (Energy Management) ให้ทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายนั้น ต้องบอกว่าการจัดการพลังงานเปรียบเสมือนการใช้พลังงานในแนวทางที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายหากเราทุกคนรู้จักวางแผนการใช้งานอย่างเหมาะสม โดยจะต้องเริ่มต้นจากการศึกษาวิธีการใช้พลังอย่างถูกวิธี ประสานงานกันอย่างเป็นระเบียน มีการวางแผนควบคุมการใช้พลังงาน และเผยแพร่ความรู้สู่บุคลากรในองค์กรให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลักษณะวิสัยให้เกิดความเคยชิน อีกทั้งยังเป็นผลพลอยได้ในการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้พลังงานต่างๆ อีกด้วย ซึ่งวิธีการง่ายๆ ที่จะสามารถบริหารการจัดการพลังงาน มีหลักการดังต่อไปนี้

ประเมินสภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

เริ่มต้นด้วยการประเมินสภาพการใช้แหล่งพลังงานโดยรวมขององค์กรนั้นๆ ก่อนว่ามาจากที่ไหน แหล่งสั่งจ่ายพลังงานมีกี่ทาง ในแต่ละเดือนนั้นมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้พลังงานเท่าไหร่? ทั้งพลังงานน้ำ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานส่วนไหนที่ใช้ถูกใช้ไปมากกว่ากัน เพื่อที่จะได้คำนวนรายจ่าย และดำเนินการจัดการพลังงานหาวิธีประหยัดที่อยู่บนมาตรฐานต่อไป

รณรงค์และกำหนดนโยบายให้องค์กรช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน

คณะบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการพลังงานของอาคาร ต้องวางแผนกำหนดโครงสร้างนโยบายขึ้นใหม่ให้แก่องค์กรหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอาจเป็นในรูปแบบของสื่อเทคโนโลยีหรืออาจจัดทำเป็นเอกสารให้ความรู้เผยแพร่ให้แก่บุคลากรทั้งองค์กร เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมแก่บุคลากรทุกฝ่าย หรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการช่วยกันคนละไม้คนละมือ

ดำเนินกระบวนการตามแผนการจัดการพลังงาน

กำหนดบุคคลที่จะสามารถควบคุม ตรวจสอบ และดูแลให้การจัดการพลังงานขององค์กรทุกภาคที่อาศัยอยู่ภายในอาคารนั้นๆ เป็นไปตามนโยบาย และแผนการที่จัดทำขึ้น เช่น ควบคุมการใช้พลังงาน หรือ ใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยควบคุมการใช้พลังงาน เป็นต้น และสิ่งสำคัญที่จะสามารถทำให้ผู้ดูแลสามารถแจกแจงได้ว่านโยบายที่จัดทำขึ้นก่อให้เกิดประโยนช์หรือไม่ นั่นคือการทำสรุปรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในเชิงเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อน และหลังการก่อตั้งนโยบายการจัดการพลังงานนั้นๆ

รายงานผลสรุปและข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดการพลังงาน

หลังจากการดำเนินการจัดการพลังงานแล้ว ต้องทำสรุปผลที่ได้ส่งให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ เพื่อเป็นการสานงานต่อจากการทดลองที่ได้จัดตั้งขึ้น ว่าหลักการในการดำเนินงานนั้นได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ และหากผลที่ออกมานั้นยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ก็ต้องลองพิจารณาดูใหม่อีกทีว่ามีงานในภาคส่วนไหนที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นได้บ้าง